Click Frenzy Mayhem: bargains to break the internet